Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Соскін О.І. Презентація книги «Народний капіталізм: економічна модель для України»
ІТС2 червня 2015 15:59

28 травня 2015 року в Київському Будинку вчених відбулась презентація наукової монографії Олега Соскіна «Народний капіталізм: економічна модель для України».

Саме питанням формування ефективної моделі розвитку економіки, що повною мірою відбивала б її національні, у тому числі економічні, інтереси, і стала теоретико-методологічною базою державної економічної політики присвячено монографію. У ній презентовано теоретико-методологічне обґрунтування та практичну проекцію втілення у життя моделі народного капіталізму, яка, на думку автора, є найбільш прийнятною для України.

Науковій монографії «Народний капіталізм – економічна модель для України» присвячено більше 20 років роботи.  За темою дослідження опубліковано майже 30 статей в наукових фахових виданнях, понад 20 розділів в колективних монографіях та книгах. Проведено апробацію результатів наукового дослідження. Прийнято участь у сотнях міжнародних та всеукраїнських наукових заходах, конференціях та круглих столах.

Монографія «Народний капіталізм: економічна модель для України» складається з таких розділів:

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ КРАЇНИ
РОЗДІЛ 2. НИНІШНЯ ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УКРАЇНИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПЕРЕХОДУ ДО МОДЕЛІ НАРОДНОГО КАПІТАЛІЗМУ
РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЬ НАРОДНОГО КАПІТАЛІЗМУ ЯК ОПТИМАЛЬНА МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 4. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНА БУДОВА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
РОЗДІЛ 5. ЗОВНІШНІЙ ВИМІР МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 6. АКТУАЛІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ НАРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ РИЗИКІВ

У першому розділі
монографії проаналізовано теоретико-методологічні засади і сутність економічної моделі; виявлено характер взаємозв’язку між такими поняттями дефініційного ряду, як „економічна система”, „економічна модель”, „модель економічного росту”, „модель економічної трансформації”, „стратегія економічної трансформації”; надано характеристику економічним моделям розвитку, притаманним різним соціально-економічним системам; досліджено парадигмальний зміст національної моделі транзитивної економіки; визначено об’єктивні та суб’єктивні чинники, що впливають на прийняття державного рішення стосовно формування тієї чи іншої національної моделі економічного розвитку, її трансформації або зміни.


У другому розділі монографії розкрито особливості нинішньої економічної моделі України, яка наразі розвивається за трьома моделями – державного соціалізму, державно-монополістичного капіталізму, народного капіталізму (вони представлені в економіці країни певною часткою); розроблено узагальнену, порівняльну та параметральну характеристику зазначених моделей; виявлено основні ознаки іпоказникивичерпаності моделі державно-монополістичного капіталізму, що стверджувалася в Україні впродовж 20 років і стала домінуючою; обґрунтовано доведено, що впровадження моделі народного капіталізму найбільшою мірою відповідає національним економічним інтересам України як європейської держави.
 

У третьому розділі монографії визначено
сутність та специфіку впровадження моделі народного капіталізму в Україні; доведено, що саме ця модель є найбільш оптимальною для нашої країни у сенсі забезпечення конкурентоспроможного розвитку української економіки та підвищення рівня добробуту громадян; розроблено основні параметри, характеристики і механізми втілення моделі народного капіталізму в реальну практику економічних трансформацій в Україні; обґрунтовано необхідність зміни ролі державного регулювання та його імператива у формуванні економічної моделі розвитку; досліджено, як змінюється модель державного регулювання в умовах переходу світового господарства і національних економік від системи детермінованого вертикально-ієрархічного устрою до системи керованого первородного хаосу, у якому об’єктивно й органічно діють чотири генеральні мейнстріми. Визначено, як на ці процеси впливає дія низхідної стадії великого циклу (хвилі) М. Кондратьєва.

У четвертому розділі монографії розглянуто інституціонально-структурну будову моделі народного капіталізму;представлено розроблений автором методологічний підхід до аналізу інституціональної системи як основи економічної моделі країни; визначено базові інститути економічної моделі; розкрито інституціональний зміст та структуру відносин власності в Україні, які визначають тип економічної моделі, що впроваджується у країні;
показано шляхи реформування інституціональних засад економічної моделі, що дасть змогу зробити в Україні домінуючою модель народного капіталізму, за якої 75% суспільства становитимуть реальні, а не номінальні приватні власники, розвиватиметься конкурентне, ринкове середовище; обґрунтовано наявність безпосереднього зв’язку між структуруванням економіки і моделлю, за якою вона розвивається; розглянуто основні макроекономічні диспропорції та структурні кризи, притаманні Україні; доведено, що досягнення відносної макроекономічної рівноваги і конкурентоспроможного розвитку в нашій країні можливе лише за умови структурної реформи, визначено базові підходи до її здійснення; викладено розроблену автором модель податкової системи як важливої складової інституціональної системи та регуляторної політики держави.

У п’ятому розділі монографії, присвяченому дослідженню зовнішнього виміру національної моделі економіки України, визначено і проаналізовано основні вектори цивілізаційно-глобалізаційних змін у світовому середовищі та їх вплив на функціонування національних економік; представлено розроблений автором підхід до класифікації і перспектив розвитку сучасних цивілізацій; виділено характерні ознаки євроатлантичної цивілізації й доведено належність до неї України; запропоновано практичні механізми адаптації вітчизняної моделі економічного розвитку до сучасних цивілізаційно-глобалізаційних зрушень у світовому просторі.

У шостому розділі монографії, де досліджується причинний зв’язок між
наростанням національних ризиків та актуалізацією формування сучасної економічної моделі України, представлено розроблений автором теоретико-методологічний підхід до аналізу макроекономічних ризиків на національному рівні; визначено сучасні фінансово-економічні ризики, які постали перед Україною в період кризи 2008–2010 років; окреслено основні засади ефективного національного ризик-менеджменту; запропоновано заходи, упровадження яких на рівні держави дасть змогу нівелювати негативний вплив фінансово-економічних ризиків на розвиток економіки України; розкрито можливості трансформації економічної моделі України в умовах поширення кризових явищ і загострення національних ризиків.

Інститут Трансформації Суспільства

[обговорити на форумі] [підписатися на матеріали]

версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2018. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (044)235-98-28      (044)235-98-27