Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english   
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Wyniki i PerspektywyWprowadzenie projektu pt. "Nawiązanie współpracy między kołami biznesu miast Polski i Ukrainy - realne wprowadzenie partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy" pozwoliło Instytutowi Transformacji Społeczeństwa oraz pozostałym uczestnikom projektu osiągnąć wymierne efekty w trakcie realizacji następujących zadań strategicznych:- rozwój i rozpowszechnienie inicjatyw oraz pozycji światopoglądowych sprzyjających rozwojowi stosunków polsko-ukraińskich;- stworzenie klimatu zaufania i porozumienia między samorządami i strukturami biznesu Polski i Ukrainy; likwidacja stereotypów i innych przeszkód;- nawiązanie stosunków partnerskich między miastami Polski i Ukrainy;- kształtowanie i koordynacja wspólnej działalności gospodarczej;- wykorzystanie wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu.Jednocześnie już udało się osiągnąć konkretne wyniki w dziedzinie nawiązania współpracy między władzą a strukturami biznesu z trzech miast Polski i Ukrainy: Nikopol - Legnica, Mirgorod - Zgorzelec, Svitlovodsk - Dzierżoniów. Obecnie Instytut prowadzi działalność celem której jest szerzenie zdobytych doświadczeń i wiedzy w inncyh miastach Ukrainy. Do wyników projektu zaliczyć należy:- Ustanowienie długotrwałych kontaktów między przedstawicielami samorządów oraz struktur biznesowych z miast Polski i Ukrainy celem rozwiązania probemów rozwoju terytorialnego;- Stymulacja aktywności biznesowej w miastach partnerskich; aktywizacja procesu powstawania nowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspólnych polsko-ukraińskich struktur biznesowych; zwiększenie obrotów handlowych;- Podpisanie podzcas giełg kooperacyjnych pewnych umów partnerskich między polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami;- Kształtowanie warunków sprzyjających dla umożliwienia firmom łatwego wejścia na rynki Polski, Ukrainy i innych państw;- Polityka sprzyjająca powstawaniu wspólnych inicjatyw wspierających małych i średnich przedsiębiorców z Polski i Ukrainy;- Wykorzystanie elementów polskiego modelu reformy administracyjnej oraz mechanizmów funkcjonowania miast; aktywizacja współpracy polsko-ukraińskiej na poziomie miast; nawiązanie ścisłej współpracy między samorządami Polski i Ukrainy;- Podpisanie listów intencyjnych o współpracy z perspektywą formalizacji stosunków w przyszłości.Na konferencji prasowej 6 pazdziernika 2005 r. we Wrocławiu obecni byli wszyscy partnerzy ITS, którzy brali udział w projekcie. W związku z tym logicznym wydaje się fakt, że głównym tematem konferencji były wyniki projektu; każdy uczestnik starał się przybliżyć sowją analizę wyników oraz perspektyw.Oleh Soskin, Dyrektor Instytutu Transformacji SpołeczeństwaDziś jesteśmy tu, aby podsumować ostatni już etap projektu pt. "Nawiązanie współpracy między kołami biznesu miast Polski i Ukrainy - realne wprowadzenie partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy", inicjatorem i koordynatorem którego był Instytut Transformacji Społeczeństwa. Opracowując zasady projektu Instytut orientował się na to, że miasta Ukrainy dziś szczególnie potrzebują polskich doświadzceń z zakresu samorządności oraz kształtowania mechanizmów współpracy samorządów ze strukturami biznesowymi. Opracowując model współpracy trzech par miast z Polski i Ukrainy chcieliśmy zaakcentować ekonomiczny czynnik tej współpracy,a mianowicie chodzi o stworzenie funkcjonalnych partnerstw gospodarczych. Po przeprowadzeniu szeregu spotkań, giełd kooperacyjnych możemy mówić o realnych szansach powstania podobnych partnerstw.Chciałbym serdecznie podziękować samorządowcom z miast Polski i Ukrainy, Panu Marszałku Województwa Dolnośląskiego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za współpracę i pomoc przy realizacji projektu. Warto równiż odnotować dużą aktywność i chęć współpracy ze strony struktur biznesowych. Sposób, w jaki odbyły się giełdy kooperacyjne świadczy o ogromnym wzajemnym zainteresowaniu polskiego i ukraińskiego biznesu.Myślę, że stworzenie polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej jest sprawą pierwszej wagi.Pawel Wróblewski, Marszałek Województwa DolnośląskiegoTu macie możliwość obserwowania jak w rzeczywistości wygląda proces tworzenia różnych inwestycji, projektów.To rzeczywiście żmudny proces. W przypadku krajów takich jak Ukraina, krajów na naszej wschodniej granicy-to proses, który trwa lata. Kontakty Województwa Dolnośląskiego z Ukrainą sięgają już niemal 4-5 lat. Pierwsze porozumienie podpisano w roku 2002 właśnie z obwodami Dniepropietrowskim i Kirowogradzkim. Twórcą i właściwie pomysłodawcą koncepcji polityki wschodniej był oczywiscie pierwszy Marszałek pan profesor Jan Waszkiewicz. Zasadą było, że staramy się dotrzeć do regionów Ukrainy - tych bardziej położonych na wschód. Kontakty z częścią zachodnią Ukrainy były od początku łatwiejsze, bo jeżeli się sąsiaduje, to łatwiej nawiązuje się kontakty. Tu zasada była taka, że sięgamy dalej na wschód Ukrainy, żeby zaciesniać te kontaky, żeby umożliwić z jednej strony przyśpieszenie przemian ustrojowych w tym kraju, z drugiej - przybliżenie go do Europy. Podobne doświadczenie mamy z naszej własnej historii, kiedy taką rolę starały się odgrywać Niemcy. Te umowy zaskutkowały najpierw nakreśleniem ogólnych ram. Dotyczyły one jak zwykle standardowo współpracy kulturalnej, oświatowej, wymiany gospodarczej. Powoli wszystko przekuwało się w konkretne działania, między innymi doszło do podpisania umów pomiędzy Izbami Gospodarczymi obu tych obwodów a naszymi izbami lokalnymi. Doszło w tym czasie do wielu wymian gospodarczych w sensie misji, które jak jedna, tak i druga strona organizowały. Nasi przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania gospodarki na Ukrainie, tak i strona ukraińska na Dolnym śląsku. W międzyczasie odbywały się różne przedsięwzięcia kulturalne w 2004 roku w ramach "Roku Polski na Ukrainie" prezentowaliśmy nasz region w obu tych obwodach. A więc tak w praktyce wygląda zacieśnienie kontaktów, które pózniej - wszyscy mamy tą nadzieję - zaowocują wieloma korzyściami: nie tylko zbliżeniem się narodów, zbliżeniem i zapoznaniem z naszymi własnymi kulturami, ale również w kontaktach gospodarczych, wspólnych inwestycjach, aż docelowo szybkim włączeniem Ukrainy w pełnoprawny mechanizm funkcjonujący w Unii Europejskiej. Tak że dziś macie Państwo możliwość zaobserwowania kolejnego etapu. Albowiem pytania "co konkretnego z tej naszej współpracy?" są trudne dla nas jako urzędu, ponieważ nie monitorujemy, nie jesteśmy w stanie monitorować bezpośrednich kontaktów, związków pomiędzy konkretnymi biznesmenami, przedsięwzięciami, konkretnymi działaniami.Jadwiga Zienkiewicz, Wice-prezydent miasta LegnicyDwie firmy z Legnicy nawiązały kontakty gospodarcze. Wprawdzie nie przełożyły się one jeszcze na żadne konkretne umowy, ale nasi przedsiębiorcy uważają, że trzeba być na rynkach wschodnich i czekają na bardziej dynamiczne zmiany w prawodawstwie i polityce podatkowej na Ukrainie. Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski nie wyklucza nawiązania formalnej współpracy, chociaż oczekuje, ze rozwój więzi gospodarczej wyprzedzi sfiormalizowanie stosunków między samorządami. Pozostałe partnerstwa zagraniczne Legnicy są bardzo bogate na płaszczyznie kulutralnej, oświatowej, ale gospodarczo nie zaistniały. Nikopol byłby tym pierwszym miastem partnerskim, gdzie najpierw się zawiązuje więz gospodarcza.Sergij Starun, Mer miasta NikopolaChciałbym podziękować koordynatorom projektu oraz stronie polskiej za gościnne przyjęcie naszej delegacji oraz dialog. Nikopol znajduje się w Obwodzie Dniepropietrowskim. Na terenie miasta znajdują się dwa ogromne przedsiębiorstwa metalurgiczne, co można uważać jak za zaletę, tak i wadę naszego miasta. Kiedyś Polska i Ukraina należały do jednego bloku gospodarczego i politycznego. Dziś nasze narody chcą budować nową rzeczywistość, opracowując w tym celu nowe społeczno-ekonomiczne i polityczne modele rozwoju. Właśnie dlatego polskie doświadczenia są dla nas ważne i interesujące. Myślę, że w przyszłości nasze stosunki z Legnicą rozwijąć się będą na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, potrzebujemy polskich doświadczeń z zakresu samorządności. Mam nadzieję, że nasi specjaliści odwiedzą jeszcze Legnicę po to, by zdobyć tu pewne doświadczenia. Ale tak czy inaczej współpraca między samorządami zaktywizuje się dopiero po wyborach parlamentarnych i samorządowych w marcu 2006 r. Po drugie, powinny zaktywizować się konatakty między naszymi biznesmenami, którzy już na dzień dzisiejszy zawarli wstępne umowy o możliwej współpracy. Mam nadzieję, że uda nam się rozwiać strach, jaki wciąż ma ogromny wpływ na decyzje o wejściu na ukraiński rynek. Dołożymy wszystkich sił, aby wspólne polsko-ukraińskie inicjatywy miały możliwie najlepszy grunt dla rozwoju. Mam nadzieję, że będzie to sprzyjać rozwojowi zarówno Nikopola, jak i Legnicy. Zapraszamy naszych przyjaciół z Legnicy do Nikopola i zachęcamy polskich biznesmenów do zwiększania swej aktywności na rynkach ukraińskich.Halina Duniec, Głowny specjalista w Urzędzie Miasta ZgorzelecDzięki wizycie delegacji z Mirgoroda spojrzeliśmy na nasze miasto absolutnie świeżym spojrzeniem - ich spojrzeniem. Stale narzekamy na system ekonomiczny oraz inne niedoskonałości. A tu nagle okazało się, ze mieszkamy w pięknym, szybko się rozwijającym mieście.Wymiernym efektem odbytej giełdy kooperacyjnej jest nawiązanie bardzo realnych kontaków gospodarczych, w tym szczególnie jeden, rezsultatem którego będzie szybkie podpisanie kontraktu.Switlana Szyrszowa, Zastępca Mera MirgorodaChciałabym przede wszystkim podziękować Dyrektorowi Soskinowi za możliwośc udziału w tym projekcie oraz Urzędowi Zgorzelca za gościnność i możliwość spotkania się z jego przedstawicielami oraz lokalnymi biznesmenami.Jestem przekonana, że projekt realizowany przez Instytut Transformacji Społeczeństwa jest szczególnie ważny zarówno dla Mirgoroda, jak i Zgorzelca. Udział w projekcie raz jeszcze udowodnił, że gospodarka danego kraju będzie rozwijała się tylko wówczas, gdy stworzone będą pozytywne warunki dla rozwoju demokracji. Jednocześnie zdaliśmy sobie sprawę z tego, ile jeszcze wysiłku i pracy musimy włożyć w to, aby władza i społeczeństwo wkroczyło w końcu w kulminacyjną fazę rozwoju demokracji. Tu w Polsce zobaczyliśmy, jaką mamy iść drogą, aby zostać w końcu w pełni cywilizowanym krajem. Mam nadzieję, że to dopiero początek naszej współpracy z Instytutem oraz Zgorzelcem i że w przyszłości współpraca ta będzie przynosiła efekty dla nas wszystkich.Ryszard Szydłowski, Wice-burmistrz DzierżoniowaNa uwagę zasługuje firma Technika Szpitalna, która swoją produkcję kompletnych sal operacyjnych z powodzeniem sprzedaje na każdym rynku i jest nadzieja, że również strona ukraińska podejmie współpracę z tą firmą. Były już daleko zaawansowane rozmowy na ten temat podczas naszej wizyty w lipcu na Ukrainie. Takie kontakty są niezbędne do tego, by zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej dochodziło do nawiązywania i rozwoju kontaktów gospodarczych. Ważne tu są samorządy, bowiem są gwarantem tego, że ci przedsiębiorcy będą bardziej otwarci, będą czuli się trochę bezpieczniej. A takie wizyty pozwalają trochę zmienić mentalność co do ogólnego pojęcia na temat Polaków i Ukraińców.Iryna Radczenko, Główny specjalista wydziału inwestycji Rady Miejskiej SvitlovodskaSvitlovodsk znajduje się w samym centrum Ukrainy, na brzegu Dniepra. Jest to bardzo młode miasto, liczy tylko 50 lat, ale nie patrząc na to bardzo dynamicznie się rozwija. Svitlovodsk słynie z tego, że większość zakładów pracy zatrudnia wysoce wykwalifikowaną siłę roboczą. Z ogromnym zainteresowaniem zapoznaliśmy się z firmami Dzierżoniowa. Jak się okazuje mamy bardzo podobne problemy. Bardzo szybko znalezliśmy wspólny język, omawiając drogi rozwiązania tych problemów oraz możliwości wpsółpracy. Władze miejskie Svitlovodska i Dzierżoniowa powinny jedynie popierać wszystkie inicjatywy powstające na tej płaszczyznie. Cieszę się, że miałam możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania samorządów w Polsce. Myślę, że wykorzystamy wiele rad i wskazówek przy reformowaniu własnego systemu.Na konferencji prasowej we Wrocławiu przedstawiciele samorządów wyrazili swoją gotowność współpracować i podpisać stosowne Listy intencyjne o współpracy o następującej treści (na przykładzie dwóch miast Polski i Ukrainy - Legnicy i Nikopola):List intencyjny

My, niżej podpisani,

Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy,

i

Sergij Starun, Mer miasta Nikopola,


działając w duchu stosunków partnerskich,

z wolą wniesienia wkładu w proces integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą,

z zamiarem umocnienia stosunków przyjazni pomiędzy społecznościami Legnicy i Nikopola oraz zacieśnienia wzajemnych więzi gospodarczych i kulturalnych,

wyrażamy wolę nawiązania przyjaznych i partnerskich stosunków między Legnicą i Nikopolem oraz zaciesnienia współpracy opartej na realizacji wspólnych projektów,

dołożymy wszelkich starań wspierając juz istniejące, jak i przyszłe formy wzajemnych kontaków na płaszczyznie gospodarki, administracji, programów rozwoju miast oraz doskonalenia systemów świadzcenia usług publicznych,

będziemy dążyć do regularnych kontaktów między administracjami obu miast w celu podpisania w przyszłości formalnego porozumienia o współpracy między miastami.

Niniejszy list sporządzono dnia ......... pazdziernika 2005 roku w Legnicy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim i ukraińskim, przy czym oba teksty posiadaja jednakową moc.________________

Tadeusz Krzakowski

Prezydent

Miasta Legnica__________________

Serhij Starun

Mer

Miasta Nikopola

Samorządy polskich i ukraińskich miast rozpatrzyły możliwość podpisania Umowy o współpracy (partnerstwie, zacieśnieniu kontaktów). Projekt Umowy został opracowany przez Instytut Transformacji Społeczeństwa. Tekst Umowy na przykładzie dwóch miast Polski i Ukrainy - Zgorzelca i Mirgoroda - w językach ukraińskim i polskim zamieszczona została na s. .... niniejszej książki.


версія для друку
версія для друку

© Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Контактні телефони: (096) 521 0508, (050) 867 5802, (093) 328 6985
  
TyTa