Інститут Трансформації Суспільства
Інститут
Трансформації
Суспільства
українською english   
ДІЯЛЬНІСТЬ ІТС 
 
 
 
Giełda kooperacyjna

Nikopol (Ukraina) - Legnica (Polska)
26 maja 2006 r. Instytut Transformacji Społeczeństwa wespół ze swoim polskim partnerem Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej-Centrum Dolnośląskie przeprowadził pierwszą giełdę kooperacyjną, udział w której wzięli przedstawiciele samorządu oraz struktur biznesowych Legnicy i Nikopola.Giełda kooperacyjna odbyła się dzięki poparciu Rady Miejskiej Nikopola, Urzędu Miasta Legnicy, Urzędy Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wydziału Handlowo-Ekonomicznego przy Ambasadzie RP na Ukrainie.Cel giełdy kooperacyjnej: • Nawiązanie kontaktów między samorządami Legnicy i Nikopola celem podpisania w przyszłości formalnej umowy o współpracy;

 • Zdefiniowanie kierunków współpracy między przedsiębiorstwami sektora MSP;

 • Wykorzystanie na Ukrainie polskich doświadczeń w zakresie samorządności oraz poparcia inicjatyw gospodarczych.  Skład polskiej delegacji:  - Jadwiga Zienkiewicz, wiceprezydent Legnicy;

  - Yana Prystupa, pracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej-Centrum Dolnośląskie;

  - Adam Bresso, prezes firmy "Bresso";

  - Jan Bresso, pracownik firmy "Bresso";

  - Grzegorz Wszelaczyński, prezes A.T.S. ELECTRO-LUBE POLSKA S.C.;

  - Igor Cylik, pracownik .T.S. ELECTRO-LUBE POLSKA S.C.;

  - Grzegorz Karczewski, pracownik FPHU "KARO" IMPORT-EKSPORT;

  - Grzegorz januszczyc, kieronik P.W."ENTER".  Uczestnicy giełdy kooperacyjnej z Nikopola:  - Przedstawiciele Rady Miejskiej oraz Urzędu Miasta Nikopola;

  - Deputowani Rady Miejskiej;

  - Prezesi 20 firm sektora MSP oraz przedstawiciele banków;

  - Nikopolska Filia Międzyregionalnej Szkoły Administracji Publicznej, etc.  Część oficjalną  Część oficjalną giełdy rozpoczął Oleh Soskin, Dyrektor Instytutu Transformacji Społeczeństwa. Dyrektor zaznaczył, że Polska jest partnerem strategicznym Ukrainy, przewodnikiem Ukrainy w Unii Europejskiej i jeśli nie wykorzystamy tej szansy, to znajdziemy się w szarej strefie. Musimy się integrować z krajami, które udowodniły, że potrafią osiągać sukcesy. Musimy iść drogą integracji euroatlantyckiej. Właśnie w związku z tym projekt pt. "Nawiązanie współpracy między kołami biznesu miast Polski i Ukrainy - realne wprowadzenie partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy", opracowany przez Instytut Transformacji Społeczeństwa, ma szczególne dla Ukrainy znaczenie. W ramach tego projektu dążyć będziemy do stworzenia poziomych kontaktów i nawiązania długookresowej współpracy między samorządami i przedsiębiorstwami z trzech miast Polski i Ukrainy.  Selekcji miast dokonaliśmy spośród 15 miast Ukrainy kierując się kryterium lokalizacji, liczebności mieszkańców, aktywności gospodarczej oraz progresywnych poglądów władz samorządowych i chęcią podjęcia przez społeczność danego miasta współpracy z Polską. Nikopol spełnia wszystkie te kryteria, poza tym Mer miasta wyraził chęć osobistego kontrolu i udzielenia poparcia na rzecz pomyślengo przebiegu projektu w Nikopolu. Instytut Transformacji Społeczeństwa kierując się podobnymi kryteriami wybrał dla Nikopola polskie miasto Legnicę, leżące w Województiwe Dolnośląskim .  Pan dyrektor zaznaczył, że w Legnice mieszka dużo Ukraińców, funkcjonuje gimnazium ukraińskie, co znacznie ułatwia komunikację między naszymi narodami. Kiedyś w przeszłości stacjonowały tu wojska radzieckie. Polaków gnębiła wówczas straszna rzeczywistość socjalistyczna. Dziś natomiast dzieki efektywnej reformie administracyjnej i szybko wprowadzanym reformom gospodarczym Legnica uległa znacznej modernizacji, przekształciła się w nowoczesne europejskie miasto. Daje to wszystkie podstawy sądzić, że samorząd, w oparciu o czynniki finansowe, jest najważniejszym ogniwem wszelkich przemian.  Miasta Ukrainy nie są gorsze, są jedynie pasywne i nie potrafią aktywizować funkcjonowania samorządów. Projekt ten jest między innymi skierowany na to, aby społeczności miejskie na Ukrainie poczuły się w końcu pełnoprawnymi gospodarzami na własnym terytorium.  Dążyć chcemy do kształtowania systemu kontaktów wewnętrznych i zewnętrznych pod warunkiem istnienia chęci podjęcia takiej współpracy. W opracowanym nami modelu współpracy władza sprzyja rozwojowi sektora MSP, a ostatni w ramach sprzężenia zwrotnego wzmacnia potencjał gospodarczy i prestiżowy samorządu. Ze strony Legnicy projekt wspierać bedą Legnicka Izba Gospodarcza oraz Fundacjia Polska - Wschód. Nie należy zapominać o konieczności rozwijania tej współpracy bankami i instytucjami ubezpieczeniowymi, które mogłyby świadczyć usługi kredytowe oraz ubezpieczać ryzyko gospodarcze.  W październiku delegacja z Nikopola pojedzie do Legnicy celem wzmocnienia nawiązanych już kontaktów.  Yana Prystupa, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej-Centrum Dolnośląskie, opowiadała o celach działalności Fundacji, która działa w Polsce od 1991 r. Fundacja realizuje cały szereg projektów, ktore zorientowane są na wzrost świadomości lokalnej mieszkańców miast i regionu w całości. Innymi słowy chodzi nie o aktywizację ludzi w życiu stricte politycznym, lecz o rozwój regionu i polepszenie własnej sytuacji życiowej. Spora część projektów fundacji finansowana jest z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Obecnie jednym z takich projektów jest Equal, zorientowany na polepszenie statusu kobiet na rynku pracy, a więc równiez na redukcję bezrobocia, wskaźniki którego na Dolnym śląsku wcale nie są niskie. Bardzo ważnym aspektem działalności fundacji jest współpraca z ITS, bowiem wspólnie dążymy do aktywizacji świadomości obywatelskiej na Ukrainie. Wspólnie uznajemy konieczność wyjścia Ukrainy na drogę integracji euroatlantyckiej.  Prezentacja miast  Sergij Starun, Mer Nikopola, przywitał gości i wyraził nadzieję, że giełda kooperacyjna jest dobra szansą na bliższe poznanie się, stworzenie, a później zacieśnienie nawiązanych kontaktów. Nikopol znajduje się na wschodniej części Ukrainy. Ale nie patrząc na to, ma bardzo bogatą historię państwowości. W Nikopolu działała sicz kozacka, przebywali w Nikopolu takie historyczne osobistości jak Bogdan Chmielnicki i Iwan Sirko, którzy jak wiadomo mieli pochodzenie szlacheckie. Mieszkańcy Nikopola z uwagi na sytuację geopolityczną ostatnich kilkudziesięciu lat są blisko związani z Rosją, ale w szerszym aspekcie historycznym nie mniej związani są z Polską. Musimy brać pod uwagę to, że Polsce udało się osiągnąć wymierne efekty w dziedzinie samorządności i gospodarki.  Nikopol już brał udział w projektach współpracy z miastami USA, ale oczywistym faktem jest to, że doświadczenie naszych zachodnich sąsiadów jest nam o wiele bliższe, bowiem jest współmierne do problemów, z którymi się borykamy na codzień. Wybór polskiej drogi rozwoju odpowiada koncepcjom reformy administracyjnej, tudzież polityce zagranicznej państwa w sferze integracji euroatlantyckiej. Poznanie i głęboka analiza polskich doświaczeń pomoże uniknąć wielu błędów.  Biznesmenom z Nikopola udało się już nawiązać stosunki partnerskie z Polską między innymi w branży produkcji metali. Dziś z kolei dołożymy wszystkich starań, aby stworzyć nowe warunki dla rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej, co przyniesie korzyści dla obu państw i oczywiście dla obu miast, które dziś reprezentujemy. We współpracy z Legnicą rozwijać chcę współpracę zarówno na poziomie miast, jak i przedsiębiorstw.  Pani Jadwiga Zienkiewicz, wice-prezydent Legnicy, opowiedziała o własnym mieście i wyraziła nadzieję na owocną współpracę Nikopola i Legnicy w sferze gospodarki i samorządności. Pani Prezydent przekazała Merowi Nikopola i wszystkim uczestnikom giełdy serdeczne pozdrowienia od Prezydenta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego. Korzystając z okazji Pani Prezydent podziękowała Dyrektorowi Soskinowi za to, że zaproponował Legnicy możliwość nawiązania współpracy z Nikopolem i co więcej - ją zainicjował. Z Legnicą bowiem warto współpracować chociażby z uwagi na jej długą tradycję współpracy z miastami europejskimi. Legnica jest jednym z dziewięciu miast Polski, które dostało bardzo prestiżową nagrodę Rady Europy w dziedzinie współpracy międzynarodowej. Obecnie Legnica współpracuje z miastami Wuppertal (Niemcy), Blansko w Czechach i Drohobyczem na Ukrainie. Niestety jednak współpraca ta ogranicza się głównie do takich dziedzin, jak kultura, sport, oświata. W związku z tym Legnica ma ogromna nadzieję, że właśnie z Nikopolem uda się nawiązać współpracę o charakterze gospodarczym.  Legnica jest miastem o wysokich wskaźnikach rozwoju i modernizacji. Na początku teransformacji na 1 tysiąc mieszkańców miasta funkcjonowało ok. 58 przedsiębiorstw, dziś te wskaźniki wzrosły do 90. Na terenie miasta działa ok. 630 prawnie zarejestwowanych firm z różnych branż gospodarki. W mieście działa specjalna strefa ekonomiczna, na terenie której funkcjonuje 13 firm zatrudniających 2 tysiące osób. W strefie jest duży procent kapitału zagranicznego: japońskiego, niemieckiego, amerykańskiego, francuskiego, włoskiego, etc.  Legnica nie jest dużym miastem, mieszka w nim 106 tys. osób. Ale jednocześnie miasto ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę i zajmuje pierwsze miejsce w kraju w zakresie spełniania wszystkich norm ochrony środowiska. W mieście funckjonują efektywne oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci. Legnica spełnia wszystkie wymogi UE w dziedzinie zarządzania sferą komunalną.  Legnica jest również miastem kultury. Od 25 lat odbywa się w nim Międzynarodowy Festiwal Srebra. Organizacja łemków co roku przeprowadza tu swoje spotkania, festiwale. Mamy równiez słynny konurs rysunku satyrycznego. Najlepsze rysunki prezentowane są później w wielu miastach UE. Legnica ma własny teatr, finansowany z funduszy Urzędu Miasta.  Pani Zienkiewicz wspomniała również o tym, że z jednej strony udane reformy gospodarcze z poczatku lat 90 przyczyniły się do pogłębienia bezrobocia. I dopiero w ciągu ostatnich dwóch lat poziom bezrobocia zaczął maleć, ale w dalszym ciągu oscyluje wokół 20%. Własnie dlatego samorząd Legnicy prowadzi teraz politykę wspierania sektora MSP poprzez stworzenie systemu ulg podatkowych, ułatwienia procedur wynajęcia nieruchomości, etc. Podobne ułatwienia są nadawane firmom w zależności od stwarzanych przez nich miejsc pracy.  Pani Prezydent uważa, żę udział Legnicy w tym projekcie jest jednym z elementów polityki władz skierowanej na poparcie inicjatyw gospodarczych.  Później odbyła się prezentacja firm - uczestników giełdy kooperacyjnej, po czym ostatnie przystapiły do prowadzenia rozmów między sobą. Pani Prezydent z kolei spotkała się z przedstawiecielami organów samorządu Nikopola i omówiła z nimi kierunki przyszłej współpracy. Ropatrzona została możliwość podpisania formalnej umowy o współpracy między miastami.  Podczas wizyty do Kijowa Polska delegacja na czele z Dyrektorem ITS Olehem Soskinem spotkała się z Pani Anną Skowrońską-łuczyńską - Radcą Handlowo-Ekonomicznym przy Ambasadzie RP na Ukrainie. Omówione zostały kwestie nawiązania współpracy między włądzą a biznesem na poziomie miast z Polski i Ukrainy.


  версія для друку
  версія для друку

 • © Інститут Трансформації Суспільства 2004-2019. При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на сайт "Інституту Трансформації Суспільства" є обов'язковим.
  Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
  Контактні телефони: (096) 521 0508, (050) 867 5802, (093) 328 6985
    
  TyTa